0 0

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
Poniżej, Użytkowniku sklepu internetowego Matrise.pl, znajdziesz informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujemy Ci w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO.


Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania ze sklepu internetowego Matrise.pl (pod adresem www.matrise.pl) są to w szczególności dane, które podajesz zakładając konto w sklepie internetowym, składając zamówienie lub zapisując się do otrzymywania newslettera. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies. Twoje dane, które przetwarzamy, zostają od Ciebie pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności:

 • założenia przez Ciebie konta Klienta w serwisie www.matrise.pl;
 • dokonywania przez Ciebie transakcji;
 • wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera;
 • wyrażenia przez Ciebie zgody na usługę przechowywania („zapamiętania”) danych na koncie Klienta w serwisie www.matrise.pl.

Twoje dane osobowe przetwarzane są ręcznie i elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest eKreacja Marta Dereń z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Władysława Jagiełły 12/15 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5372414350, REGON: 146522290.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na biuro@matrise.pl lub listownie na adres: ul. Władysława Jagiełły 12/15, 02-495 Warszawa.
 3. Twoje dane są przetwarzane przez Administratora w jednym bądź kilku poniższych celach:
 • sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • założenia i prowadzenia konta Klienta w serwisie www.matrise.pl (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszego sklepu internetowego Matrise.pl są:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera lub prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym);
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 1. W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych, np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
 • operatorzy systemów informatycznych,
 • operatorzy systemów płatności,
 • operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
 • firmy kurierskie i Poczta Polska,
 • zewnętrzni dostawcy produktów,
 • operatorzy płatności,
 • kancelarie prawne,
 • firmy księgowe i audytorskie.
 1. Zgromadzone przez nas pliki cookies są przetwarzane w celu ułatwienia Ci realizacji zamówienia (zapamiętują w serwisie dane o zalogowanym użytkowniku, zawartości koszyka), prowadzenia statystyk odwiedzin, ułatwienia dzielenia się przez Ciebie dzielenie się informacjami z Twoimi znajomymi przez portale społecznościowe jak Facebook, ograniczenia reklam pop-up, wyświetlania Ci informacji o polityce cookies oraz mierzenia efektywności naszych kampanii reklamowych).
 2. Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 4. Twoje dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługa newslettera lub przechowywania danych, zakończenia realizacji zamówienia, usuniecie przez Ciebie konta klienta, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania Twoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • usunięcia Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Z praw wskazanych w pkt.13 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez kontakt:
 • pisemny, za pomocą listu tradycyjnego na adres: ul. Władysława Jagiełły 12/15, 02-495 Warszawa,
 • e-mailowy pod adresem: biuro@matrise.pl.
 1. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 2. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych gdy:
 •  przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail: biuro@matrise.pl lub pisemnie na adres: ul. Władysława Jagiełły 12/15, 02-495 Warszawa.
 1. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw, określonych w pkt. 13, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w pkt 2 i 3.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.